• فروش مواد شیمیایی MERCK, Sigma, Fluka, BDH, Acros, Sumchun, ChemLab, Panreac, Scharla و ایرانی
 • فروش و خدمات پس از فروش کلیه دستگاههای آزمایشگاهی خارجی و ایرانی
 • تهیه و توزیع انواع محیط کشت میکروبی و سلولی MERCK ، Himedia ، Gibco ، و ایرانی
 • پخش انواع کیت های تشخیص طبی و اعتیاد
 • توزیع شیشه آلات و ظروف آزمایشگاهی از کمپانی های معتبر دنیا
 • فروش لوازم آزمایشگاهی و وسایل یک بار مصرف آزمایشگاهی
 • تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاهی
 • توزیع آب مقطر

            سمنان - ميدان معلم - مجتمع تجاري اسكان - واحد 19 - تلفن 33349920 - فكس 33329920

پرینت
 توزيع مواد شيميايي آزمايشگاهي از شركت هاي مختلف همانند مرك، سيگما، آلفا ايسر، بي دي اج، پانرا، فلوكا، كيولب، كره اي، هندي، چيني و ايراني در حجم هاي مختلف جهت امور تحقيقاتي، آموزشي، صنعتي، صنايع غذايي، بيمارسناني و دامپزشكي.
 
 • آب اکسيژنه
 • آدرنالين
 • آرابينوز 
 • آسپارژين
 • آگارز
 • آلبومين 
 • آلفا نفتيل
 • آلفانفتول 
 • آمونياک
 • آمونيوم دي هيدروژن فسفات
 • آمونيوم هپتا موليبدات
 • آميلاژ 
 • آمينو تيازول 
 • آمينو فنل
 • آنيلين 
 • ائوزين
 • اتانول
 • اتانول آمين 
 • اتيل استات
 • اتيل متيل کتون
 • اتيلن دي آمين
 • اتيلن گليکول  
 • ارتوتولوئدين
 • استئاريل الکل
 • استات آمونيوم
 • استات باريم
 • استات جيوه
 • استات روي 
 • استات سديم
 • استات سرب
 • استات کلسيم
 • استات مرکوري
 • استات مس
 • استات نيکل
 • استارچ
 • استن 
 • استونيتريل
 • استيلن استن  
 • استيلن کلريد  
 • اسيد اسپارتيک
 • اسيد استئاريک
 • اسيد استيک
 • اسيد اسکوربيک
 • اسيد اگزاليک
 • اسيد اولئيک
 • اسيد بنزوئيک
 • اسيد بوريک
 • اسيد پر کلريک
 • اسيد پروپيونيک
 • اسيد پيکريک
 • اسيد تانيک
 • اسيد تايوگليکوليک
 • اسيد تري کلرواستيک
 • اسيد سالسيليک
 • اسيد سولفانيليک
 • اسيد سولفوريک
 • اسيد فتاليک
 • اسيد فرميک
 • اسيد فسفريک
 • اسيد کلريدريک
 • اسيد لاکتيک
 • اسيد موليبديک
 • اسيد نيتريک
 • اسيد هيدروفلوريدريک
 • اسيد هيدروکلريدريک
 • اکسيد آلومينيوم  
 • اکسيد آنتيموان  
 • اکسيد آهن
 • اکسيد روي
 • اکسيد کبالت 
 • اکسيد کلسيم
 • اکسيد مس
 • اکسيد منيزيم سبک
 • اکسيد نقره  
 • اگزالات پتاسيم
 • اگزالات سديم
 • ال آرژنين
 • ان هپتان 
 • ان هگزان  
 • اورنج جي آگار
 • اوره 
 • اوره آز
 • ايزو فتاليک اسيد
 • ايزوآميل استات 
 • ايزوآميل الکل 
 • ايزواکتان
 • ايزوبوتانل 
 • باريم   
 • بافر پ هاش 4
 • بافر پ هاش 7
 • بافر پ هاش9
 • برمواتان   
 • برموفنل بلو  
 • برموکروزول گرين
 • برميد آمونيوم
 • برومات سديم
 • بنزالدئيد  
 • بنزن
 • بنزيل الکل
 • بنزين بنزيل
 • بوتانل
 • بوتيل استات 
 • بي کربنات سديم
 • بيسموت III نيترات  
 • بيکربنات سديم
 • پارافرم آلدئيد
 • پارافين
 • پپتون                          
 • پپسين
 • پتاسيم دي کرومات
 • پتاسيم دي هيدروژن فسفات
 • پتاسيم فرو سيانيد
 • پتاسيم کلرايد 3 مولار
 • پتاسيم متاپريدات پريودات
 • پتاسيم هگزا سيانوفرات
 • پتاسيم هيدورژن سولفات  
 • پتروليوم بنزن
 • پراکسيد باريم                          
 • پرمنگنات پتاسيم
 • پروپانل  
 • پلاسماي خرگوش
 • پلي اتيلن گليکول
 • پلي وينيل الکل  
 • پودر آهن  
 • پيروگالول
 • پيريدن  
 • تترا کلريد کربن
 • تترابورات سديم 10 آبه (بوراکس)
 • تتراپلکس
 • تتراکلرواتيلن
 • تتراهيدروفوران
 • تري اتانول آمين
 • تري اکسيد ارسنيک
 • تريپسين
 • تنگستات سديم
 • توئين 20                          
 • توئين 40
 • توئين 80
 • تولوئن
 • تولوئيدن بلو
 • تيترازول اسيد سولفوريک 0,1 نرمال                                  
 • تيترازول دي کرومات پتاسيم
 • تيترازول سود 0,1 نرمال
 • تيترازول نيترات نقره 0,1 نرمال
 • تيو استاميد
 • تيوره 
 • تيوسولفات سديم
 • تيوسيانات آلومينيوم
 • تيوسيانات آمونيوم
 • تيوسيانات پتاسيم
 • تيوسيانات جيوه
 • جيوه
 • دي اتانول
 • دي اتيلن دي آميد هيدروکلرايد
 • دي استيل منو کسيم
 • دي اتیل اتر
 • دي سديم هيدروژن فسفات
 • دي کلروبوتان
 • دي مانوز
 • دي مانيتول
 • دي متيل سولفو کسايد
 • دي ميتل گلي اکسيم
 • ريبوز
 • زير کونيم اکسايد
 • ژلاتين
 • ساکاروز
 • سديم
 • سديم سالسيلات
 • سديم سلنيت
 • سديم نيترووپروکسايد
 • سديم هيدورکسيد
 • سوربيتول
 • سولفات آلومينيوم
 • سولفات آمونيوم
 • سولفات پتاسيم
 • سولفات پتاسيم آلومينيوم
 • سولفات روي
 • سولفات سديم
 • سولفات مس
 • سولفات نقره
 • سولفور
 • سولفيت سديم
 • سيانيد پتاسيم
 • سيانيد سديم
 • سيترات سديم
 • سيکلوهگزانول
 • سيليکاژل  
 • سيليکون
 
 • فرمالدئيد
 • فروکتوز
 • فسفر
 • فلوريد پتاسيم
 • فلوريد سديم
 • فنل
 • فنل رد
 • فنل فتالئين
 • فنل هيدرازين
 • فنيل آلانين
 • فنيل ايزوسيانات سديم آزايد
 • کادميوم
 • کازئين  
 • کافئين
 • کاندابالزم  
 • کربنات آمونيوم
 • کربنات باريم  
 • کربنات پتاسيم
 • کربنات سديم
 • کربنات کلسيم
 • کربنات ليتيم  
 • کرومات سديم  
 • کريستال ويوله  
 • الکل بنزيل 
 • کلرات سديم  
 • کلروبنزن  
 • کلروفرم  
 • کلرومتان  
 • کلريد آمونيوم  
 • کلريد پتاسيم  
 • کلريد سديم
 • کلريد کلسيم  
 • کلريد نيکل      
 • کلوديون  
 • کنگورد
 • گالاکتوز  
 • گزيلول
 • گلايسين  
 • گلوکز  
 • گليسرول  
 • ليزارين 
 • مالتوز
 • متانول
 • متيل بنزوات
 • متيل پروپيونات
 • متيل رد  
 • متيل سالسيلات  
 • متيل فرمات
 • متيل ويولت
 • مرکوري (جيوه)      
 • مورکسايد
 • موليبدات سديم
 • نئوفوشين
 • نفتالين
 • نيترات آمونيم
 • نيترات باريم
 • نيترات پتاسيم
 • نيترات سديم
 • نيترات نقره
 • نيتروبنزن
 • نيتريت سديم
 • نين هيدرين
 • هپتاموليبدات آمونيوم
 • هپتان
 • هيدروژن پراکسايد
 • هيدروکسيد پتاسيم
 • هيدورکسيد باريم
 • هيدوکسيد کلسيم
 • هيستيدين
 • يد
 • يدات پتاسيم
 • يدات سديم
 • يديد سديم
 • يديد مرکوري
 
 
نوشته شده توسط Super User دسته: خدمات ما
نمایش از 28 دی 1391 بازدید: 8041
پرینت

 معدنی سنتزی:

- اتیل مرکاپتان - ادتا 2 و4 سدیم - ادتا اهن - اروزیل 200 دگوسا - اروزیل کره - استات سدیم  - استیلینیک اسید - اسید استئاریک - اسید استیک - اسید اگزالیک - اسید بنزوئیک - اسید بوریک  - اسید سولفوریک - اسید سیتریک  - اسید فسفریک - اسید کربنیک - اسید کرومیک - اسید گلوکونیک - اسید نیتریک - اسید هیدرو برمیک - اسید هیدروژن پیروفسفات - اکریلیک اسید - اکسید روی - اکسید روی اکتیو  - اکسید کبالت - اکسید کلسیم - اکسید مس - اکسید منیزیم - اکسید نیکل - اگزالات سدیم - امونیم برمات - امونیم بی فلوراید - امونیم پر سولفات - امونیم فسفات - امونیم هپتا مولیبدات - انواع استاراتها - انواع امولسیفایر ها  - بای پیرین  – بایر – برموکول – بنتونیت - بی کرومات سدیم - بیکرومات پتاسیم – پتاس - پتاسیم برمات - پتاسیم کلراید - پر کلرو دو فر - پرسولفات امونیم - پرمنگنات پتاسیم - پلی اکریلیک اسید - پلی اکریلیک امید - پلی الکترولیت  انیونی - پلی الکترولیت کاتیونی - پلی الومینیم کلراید - پلی امین - پلی امین.ضد خوردگی - پلی یورتان - پنتا اکسید فسفر - پنتا اکسید وانادیم - تری اکسید انتیموان - تری سدیم فسفات – تیلوز – تیواوره - جوش شیرین - چسب سیلیکات سدیم – دزمادور – دزموکول - دی امونیم فسفات - دی سدیم استات - دی کلسیم فسفات – دیاتومه - دیسپر کننده – دیسپرسانت - روی استئارات - سدیم اتیلن دی امین تترا استیک اسید .EDTA2  - سدیم ادتا4 - سدیم استئارات - سدیم برمات - سدیم ساخارین - سدیم  گزا متا فسفات - سود پرک - سود جامد - سود گرانول - سود مایع  - سولفات اهن  - سولفات پتاس - سولفات پتاسیم   - سولفات روی - سولفات سدیم - سولفات کبالت - سولفات کروم - سولفات مس  - سولفات منیزیم - سولفات نیکل  - سولفامیک اسید - سولفور مولیبدن - سولفیت سدیم - سولفیت کاتالیست - سیکلوهگزیل امین - سیلسکاژل ابی - سیلیکات الومینیم - سیلیکات کلسیم – سیلیکاژل - سیلیکون کارباید - صمغ عربی - فتی الکل - فسفات اهن - فسفات روی - فلوئوروبورات قلع - فنل فتالئین - کارید پتاسیم - کربنات استرنسیم - کربنات امونیم - کربنات باریم - کربنات سدیم سبک - کربنات سدیم سنگین - کربوکسی متیل سلولوز.HPMC.HEC.  - کلرو پتاسیم  - کلرو فریک - کلرو قلع - کلرو کلسیم  - کلرو مس - کلرو نیکل – کلروامونیم - کلرید امونیم  - کلرید پتاسیم - کلرید کلسیم - کلسیم استئارات - کود اوره - کود پتاس - گلوکونات سدیم - متاسیلیکات سدیم – مرکانزا - منو امونیم غسفات - منوسدیم فسفات - مورفولین بایوساید - مونوامونیم فسفات - مونوپتاسیم فسفات – نئوپیرین - نشاسته البرز - نشاسته انیونی - نیترات پتاس - نیتریت سدیم - هیدرو سولفید سدیم - هیدرو کینون - هیدرواکسی اتیل سلولوز - هیدرواکسی پروپیل سلولوز - هیدرواکسی پروپیل متیل سلولوز - هیدرواکسید پتاسیم - واکس فایبرگلاس


مواد مصرفی صنایع چسب ورنگ وموادپلیمری

- اروزیا 200 دگوسا - اروزیل چینی - اروزیل کره - استارات روی - انتی اکسیدان ها ی پلیمری – بایپیرین – برموک – برموکول - پلی یورتان - تیلوز.صدفی - خاک فیلتر – دزمادور – دزموکول - رزین اپوکسی - رزین پلی استر - روغن سیلیکون - روغن کرچک - سلیکات الومینیم - سیلیکون قالب گیری - سیلیکون قالب گیری - ضد رویه - فوم سخت  - فوم نرم - لاک قالب گیری ام بی تی mbt   - مرکاپتو بنزو تیازولین – نئوپیرین - وینولیت


انواع حلال ها

– اتانول - اتیل استات - اتیل مرکاپتان – استوفنون – استون - استیل کلراید - اکریل نیتریل - امولسی فایرها - ایزو پروپا نول  - ایزوپروپیل الکل - بوتیل گلایکول - پرکلرو اتیلن - پروپیلن گلایکول - پلی امین ها - تتراکلرید کربن - تتراهیدرو فوران .thf - تری اتانول امین - تری کلرواتان - تری کلرواتیلن – تولوئن - حلال 402.مونوکلروبنزن - دی اتانول امین - دی اتیلن گلایکول - دی اکسان - دی بوتیل فتالئات - دی متیل فرامید – زایلن- سوکسینیک انیدرید – فنول - کلروفورم  - متانول - متوکسی پروپانول - متیل اتیل کتون mek. - منو اتیل اتر - مورفولین  - مونو اتیلن گلایکول - مونواتانول امین - مونوپروپیلن گلایکول – مونوکلروبنزن - نرمال بوتانول – هایتک – هگزانول - .dmf.


مواد مصرفی صنایع کاشیوسرامیک وشیشه:

- اسید بوریک - اکسید کبالت  - اکسید نیکل - انواع اکسید ها  - انواع رنگهای معدنی - انواع سیلیکاتها - براکس پنتا – بوراکس - سیلیکات زیر کونیم - کربنات سدیم

 

مواد مصرفی صنایع غذایی:

- اسانسهای خوراکی – اسپارتام - اسه سولفام - اسید سوربیک - اسید سیتریک - اسید فسفریک - اسید فولیک - اسید  فوماریک - اسید لاکتیک  – اسیدتارتاریک - امونیم بیکربنات - انتی اکسیدان روغن - انواع رنگهای خوراکی (قرمز  سبز ابی زرد بنفش سانست یلو برلینت بلو کارموزین و.....) - انواع ویتامین ها و افزودنیهای مواد غذایی - بنزوئیک اسید - بنزیل الکل - بی کربنات امونیم - پتاسیم تارتارات - پتاسیم سوربات - پودر کاکائو - تارتاریک اسید - توئین80 و60 – تویین - تی بی اچ کیو - جوش شیرین – جوهرلیمو - خاک دیاتومه خوراکی - خاک رنگ بر روغن – دکستروز - دی سدیم فسفات.خوراکی - زانتام گام – سانرز - سدیم بی کربنات - سدیم پلی فسفات خوراکی - سدیم تارتارات - سدیم ساخارین - سدیم گلوکونات - سدیم هیدروژن پیروفسفات - سوربیتان ژلاتین - سولفام پتاس - سولفیت سدیم - سی ام سی - سیترات پتاسیم - سیترات سدیم - فوماریک اسید - کربنات پتاسیم - کلسیم پروپیونات - کلسیم کلراید - گزانتان گام - گلوکونات سدیم - گلوکونیک اسید - گلیسیرین - گوار گام - لاکتیک اسید – لستین - مالئیک اسید – مالتودکسترین - مالیک اسید - متابی سولفیت سدیم – منتول  - منو سدیم گلوتومات  – مونو استارات - مونو سدیم فسفات - نیتریت سدیم – وانیل - ویتامین A. – ویتامین  c– ویتامین B -   ویتامین D - استات سدیم - سوربات پتاسیم  - لاکتوز


انواع فلزات (پودری - شمشی - ساچمهای)

- پودر اهن  -پودر ارسنیک  -پودر الومینیم  -پودر پلاتین  -پودر روی  -پودر زیرکونیم  -پودر زیرکونیم   -پودر طلا  -پودر قلع -پودر کبالت  -پودر مس  -پودر منگنز  -پودر منیزیم  -پودر مولیبدن  -پودر نقره  -پودر نیکل  -پودر وانادیم -فرو الیاژ اریدیم  -فرو الیاژ رودیم  -فرو الیاژ زیرکونیم   -فرو الیاژ ژرمانیم  -فرو الیاژ فنیم  -فرو الیاژ گاندالیم  -فرو الیاژ نیترید  -فرو الیاژ هافنیم  -فرو الیاژ یوروپی

 

صنایع ارایشی بهداشتیودارویی:

- pvp - اسید استئاریک - اکسید روی ارایشی - اکسید روی ارایشی - انواع مومها - ایزوپروپیل  - بنتونیت ارایشی -  پارافین ارایشی  - پارافین جامد - پارافین مایع – پالمیتات – پروژسترون - پلی سوربات - پلی ونیل -  پیرولیدون - تالک ارایشی - تیتان ارایشی – ربومر – رزوسینول - روغن بادام شیرین - روغن جوانه گندم - روغن کرچک - ستواستاریل الکل - ستیل الکل - ستیل پالمیتات - سدیم لوریل سولفات - کلیم بازول - کوجیک اسید – لانولین – ماینوکسیدین – منتول – مواد اولیه ژل – نپاگارد – هیدروکینون – وازلین - وازلین ارایشی

 

مواد مصرفی صنایع تصفیه اب:

- کربن اکتیو - پلی الکترلیت LT25 - سولفات الومینیم - پلی الومینیم کلراید - خاک تصفیه - کلرو فریک - انواع رزینهای تصفیه اب – purlit – مورفولین - سیکلو هگزیل امین - پلی الومینیم کلراید - منعقد کننده های پلیمری کاتیونی وانیونی (مناسب برای رسوب دهی انیونها وکاتیونهای مختلف) - پلی ااکترولیت- هیدرازین هیدرات-  خاک تصفیه امریکایی- کمک فیلتر-

مواد شیمیایی مراکز صنعتیوتولیدی

- اسید سیتریک خوراکی بدون اب  - اسید سولفونیک  - اسید کلریدریک  - اسید سولفامیک  - ( هیدرو اکسید پتاسیم ) پتاس کاستیک - کلراید پتاسیم ( کلرور پتاس ) - اسید فلوئیدریک  - کلراید منیزیم ( کلرور منیزیم )  - کلراید باریم ( کلرور باریم ) چینی  - کلراید روی ( کلرور روی )  - اکسید منگنز - آنتی فوم  - هگزا متا فسفات  - تری سدیم فسفات  - منو آمونیوم فسفات  - دی آمونیوم فسفات - منو پتاسیم فسفات - اوره - اسید فرمیک  - اسید سولفامیک  - پرمنگنات پتاسیم ( پرمنگنات پتاس )  - آمونیوم بی کربنات - هیدروسولفیت سدیم - سدیم فلوراید - متیلین کلراید - EDTA - الیاف شیشه - پلی یورتان - سدیم هگزا متافسفات - سدیم تری پلی فسفات - اسید اگزالیک - اتیل گلیکول - اتیل استات - استون - ایزوپروپیل الکل - سیکلو هگزانون - متوکسی پروپانول - کلروفرم - سود پرک - آب اکسیژنه - متیل ایزو بوتیل کتون - استات سدیم - سدیم آلومینات - کربنات منگنز - زئولیت - هیدروکینون - هیپوسولفیت سدیم - آنتی اکسیدانت - انیدرید فتالیک - انیدرید مالئیک - اسید ایزوفتالیک - گلیکول - فسفات سدیم - کالیفوم - اسید لاکتیک - سوربات پتاسیم - بی کربنات آمونیم - آمونیاک - کربنات سدیم (سبک و سنگین) - آب ژاول - بی کربنات سدیم ( جوش شیرین ) - ید - اسید تارتاریک - منتول - ساخارین - نیتریت سدیم - لستین - گلوکز مایع - دی اکسید تیتانیوم - گوارگام - شیر خشک - کارنوا واکس - تیتانیوم دی اکساید - سیلیکات زیرکونیوم - اسید بوریک - براکس (دکا و پنتا) ترک - خاک رنگبر ایرانی و خارجی ( تونسیل ) - کربنات کلسیم - استئارات کلسیم - استئارات سدیم - فرمالین - فرمالدئید - سولفات الومینیم ( زاج )- بارلیت - کائولن - کالیفون - سولفات اهن - سولفات مس - دوده - یدور پتاسیم - پارافین مایع و جامد - سولفات روی - باریت - متانول - اهک - اهک هیدراته - کلر ایرانی و چینی و ژاپنی - استئارات روی - استئارات منیزیم - استئارات پتاسیم - گرافیت - پودر ملامین - سی ام سی - الژینات سدیم - انواع سیلیس - پودر خردل - پودر نارگیل - پودر کاکائو - پودر سمباده - اند نیکل - اند روی - پودر فلزات ( اهن - مس - نیکل - روی - قلع - تیتانیوم و- - -  ) - سانرز - استارترهای غذایی - پانیسل- اسید استیک - اسید استئاریک - صابون نانونیک - - اسید اگزالیک - اتیل گلیکول - اتیل استات - بوتیل استات - ایزوپروپیل الکل - فرمامید هگزانون - سیکلوهگزانول - تری کلرو اتیلن - متوکسی پروپانول - کلروفرم - متیل اتیل کتون- متیل اتیل کتون (MEK) - متیل ایزو بوتیل کتون ( MIBK )- استات سدیم - سیلیکاژل - مولکول آرسیو - سدیم آلومینات - زئولیت - سیترات سدیم - پتاسیم سدیم تارتارات ( نمک راشل ) - مرکاپتوبنزوتیازول ( MBT ) - هیدروکینون - هیپوسولفیت سدیم - سیلیکات سدیم - اسید سولفامیک - کبالت - واکس آکموس آلمان - باریم کادمیوم - اورتونیتروبنزالدید - اسید ایزوفتالیک - منوپروپیلین گلیکول - فنل - پنتا اریترول - تری اتیل آمین - فسفات سدیم - کالیفن - اسید لاکتیک - سوربات پتاسیم - وانیل - منتول - پیرو فسفات - تیتانیوم دی اکساید - بیس آدامس - دکستروز - کارنوبا واکس - تیتانیوم اکساید - سلیکات زیرکونیوم - فلدسپات - خاک رنگبر ( تونسیل ) - دولومیت - اسید سولفوریک - تالک - سدیم مولیبدات - کلسیم گلوکانات - آسپارتام - گزانتالگام - نیترات کلسیم - نیترات پتاسیم

 

 
نوشته شده توسط Super User دسته: خدمات ما
نمایش از 24 بهمن 1390 بازدید: 8576
پرینت
 • آداپتور نری مادگی
 • ارلن شور
 • ارلن مایر خلاء
 • اسپاتول
 • اسپاتول فلزی و پلاستیکی در سه سایز
 • استند پیپت ترمومتر
 • استوانه مدرج رداژ دار
 • اسکالپل (قاشقک)
 • انبر کوره
 • انديکاتور اتوکلاو
 • آهنربای U شکل، تیغه ای، مستطیلی و حلقوی
 • بالن ته گرد ، بالن ته صاف
 • بالن ژوژه
 • بالن کجلدال
 • بشر
 • بشر پلاستيکي
 • بشرگیر
 • بشرهای پلاستیکی ساده، مخروطی و دسته دار
 • بطری در پیچ دار قابل اتوکلاو رنگی و سفید
 • بطری درپیچ دار قابل اتوکلاو ساده و قهوه ای
 • بطری درپیچدار درب آبی
 • بک گاز
 • بک گاز با شعله پخش کن
 • بگ گاز
 • بورت اتوماتيک تک شير
 • بورت اتوماتیک
 • بورت ساده
 • بورت ساده
 • بورت ساده شير تفلوني
 • بورت ساده شير شيشه اي
 • بورت مخزن پلاستيکي
 • بورت های ساده و اتوماتیک
 • بوگير اتوکلاو
 • پارافيلم
 • پارافین جامد
 • پايه
 • پايه پيپت گردان
 • پتري ديش يک بار مصرف
 • پتری دیش های شیشه ای و پلاستیکی
 •  پرل
 • پلیت (پتریدیش)
 • پنبه
 • پنس
 • پنس کوره در سه سایز
 • پنس نوک تیز
 • پنست
 • پوآر اتوماتیک
 • پوار بورت
 • پوآر بورت مشکی
 • پوار پيپت
 • پوآر دیجیتالی
 • پيپت
 • پيپت پاستور
 • پيپت ژوژه
 • پيست
 • پيکنومتر
 • پی پت ژوژه
 • پی پت سرنگی
 • پیپت پاستور پلاستیکی استریل و غیراستریل
 • پیپت پاستور شیشه ای
 • پیپت پر کن
 • پیپت ساده و روداژدار
 • پیپت سالی
 • پیپت سدیمان ماکرو و میکرو
 • پیپت سرنگی
 • پیپت فیلر 2، 10، 25 سی سی
 • پیپت فیلر ماکرو
 • پیپتور(دیسپنسر) با مخزن
 • پیست 1000 سی سی
 • پیست 500 سی سی
 • پیکنومتر
 • پیکنومتر ساده و ترمومتردار
 • تانک TLC
 • تانک کروماتوگرافي
 • تایمر
 • ترمودانسيتومتر
 • ترمومتر الکلی و جیوه ای
 • ترمومتر دیجیتال
 • ترمومتر ماکزيمم مينيمم
 • ترمومتر میله ای
 • ترمومتر یخچالی
 • توري نسوز
 • تيغ بيستوري (اسکالپل)
 • جار بي هوازي
 • جار رنگ آمیزی
 • جالوله آزمایش استیل و پلاستیکی 21 الی 90 خانه
 • جاي پليت استريل
 • جای رنگ آمیزی افقی و ایستاده شیاردار
 • جای لوله
 • جعبه جای لام
 • جک آزمايشگاهي
 • چراغ الکلي فلزی
 • چراغ الکلی شیشه ای
 • چسب اتوکلاو
 • چسب پاتولوژی
 • چسب سیتولوژی
 • چسب کاغذي
 • خرطوم خلا شیشه ای
 • دانسيتومتر شيشه اي
 • درپوش شیشه ای
 • درپوش لاستیکی
 • دستکش لاتکس پودری و غیر پودری
 • دستکش يک بار مصرف
 • دسته تيغ بيستوري
 • دسته فیدوپلاتین (آنس)
 • دسته فیلدو پلاتین
 • دسيکاتور شير دار و بدون شير
 • دکانتور مخزنی و استوانه ای
 • دیش حمام روغن
 • ذره بین کلیه سایزها
 • رک آزمایشگاهی
 • رک خشک کن
 • رک میکروتیوپ - رک کرایو تیوپ
 • رک نوک سمپلر و میکروتیوب
 • روغن ایمرسیون
 • زانویی خلا
 • زغال سانتریفیوژ
 • ساعت آزمایشگاهی
 • ست تقطیر
 • ست ماکروکجلدار
 • سر سمپلر
 • سرنگ شیشه ای 2، 3، 5، 10 و 20 سی سی
 • سرنگ يک بار مصرف
 • سري کامل شيشه آلات سوکسله تقطير
 • سري کامل شيشه آلات هضم و تقطير
 • سل (کووت) اسپکتروفوتومتر شیشه ای
 •  سل (کووت) اسپکتروفوتومتر کوارتز
 • سل شيشه اي
 • سه پايه
 • سه پایه فلزی کوتاه و بلند
 • سه راهی تقطیر
 • سوآپ پنبه دار
 • سیستم کامل سوکسله
 • سیستم کامل ماکروکجلدال
 • سیفتی باکس
 • سینی رنگ آمیزی با جای لام
 • شوف بالن (منتل)
 • شيشه در پيچ دار
 • شيشه ساعت
 • شيشه شور
 • شيشه گازشور
 • شیشه های مایعی و پودری ساده و رنگی
 • ظرف تبخیر
 • ظرف توزين
 • ظرف رنگ آميزي
 • ظرف نمونه گيري
 • ظروف توزین بلند و کوتاه
 • ظروف رنگ آمیزی
 • عينک آزمايشگاهي
 • عینک شیشه گری
 • فلاسک کشت سلولی
 • فیلدوپلاتین با سیم
 • قطره چکان
 • قطره چکان سر پوآردار سفید و رنگی
 • قطره چکان سرخروسی
 • قطره گیر چپقی
 •  قطره گیر خلا
 • قلم الماس
 • قوطي پلاستيکي
 • قوطی استول سفید
 • قيچي
 • قيف ايمهيوف
 • قيف ايمهيوف شيردار
 • قيف دکانتور شير تفلوني
 • قيف سينتر گلاس
 • قیف بوخنر
 • قیف بوخنر سرامیکی و شیشه ای صافی دار
 • قیف دکانتور در سه سایز
 • قیف دکانتور گلابی و استوانه ای
 • قیف شیشه ای ساده و شیاردار
 • قیف شیشه ای و پلاستیکی در سایزهای 4 الی 24 سانت
 • کارتوش (تیمبل)
 • کاردک
 • کاغذ pH دفترچه ای، نواری
 • کاغذ TLC
 • کاغذ تورنسل آبی و قرمز
 • کاغذ صافی دایره ای در سایزهای 7 الی 15 سانت
 • کاغذ صافی- کاغذ PH متر
 • کاغذ صافی ورقه ای 58*58
 • کپسول و بوته چینی
 • کروزه چيني
 • کروزه چینی
 • کروزه قوچ
 • کروزه های ساده، بلند و صافی دار و متخلخل
 • کریستالیزور
 • الکل سنج ساده و ترمومتردار
 • الكل سنج غير صنعتي
 • کلونجر تک شير با مبرد و بالن
 • کندانسور
 • الکهای آزمایشگاهی
 • کولیس
 • کيت اندازه گيري PH
 • کيت اندازه گيري سختي آب
 • کيت اندازه گيري کلر
 • کيت اندازه گيري نيتريت و نيترات
 • کيسه اتوکلاو
 • گارو خونگیری
 • گاز
 • گالوانومتر 300- تا 300+
 • گرافیت تخت دسته دار
 • گيره بورت
 • گيره قيف
 • گيره کوره
 • گيره لوله
 • گیره بالن
 • گیره بالن بورتی بانوا
 • گیره بورت طرح فیشر
 • گیره لوله آژمایش
 • گیره نوا
 • لاکتودانسيتو متر
 • لام دو حفره ای رده
 • لام دو وجه یک سر مات رده
 • لام نئوبار ساده و آینه دار
 • لام و لامل
 • لام یک حفره ای رده
 • لام یک سر رنگی رده
 • لامل ساده و گرد
 • لوپ آماده 50 عددی
 • لوله CBC ساده و حاوی ماده ضد انعقاد
 • لوله آزمايش پلاستيکي
 • لوله آزمايش شيشه اي
 • لوله آزمایش پلاستیکی درب دار
 • لوله آزمایش در سایزهای مختلف
 • لوله آزمایش شیشه ای درب دار
 • لوله دورهام
 • لوله سانتریفیوژ شیشه ای و پلاستیکی درب دار
 • لوله شاخه ای در سایزهای مختلف
 • لوله شور
 • لوله گاما کانتر
 • لوله موئینه
 • لوله های درپیچ دار قابل اتوکلاو
 • لوله هماتوکریت
 • لوله هماتوکریت آبی و قرمز
 • ماسک
 • ماسک بهداشتی
 • ماسک تک فیلتره و دو فیلتره
 • ماسک زغال اکتیو
 • ماسک سوپاپ دار
 • ماسک شیمیایی
 • مبرد حباب دار
 • مبرد ساده
 • مبرد ساده و جبابدار
 • مبرد مارپیچ
 • مبرد ویگرو
 • مثلث نسوز
 • مخزن بورت
 • مخزن بورت
 • مزور
 • مزور پلاستيکي
 • مشعل شیشه گری
 • مگنت در سایزهای 1 الی 7 سانت
 • مگنت روکش تفلون
 • ملانژور سفید
 • ملانژور قرمز
 • میکروپلیت
 • میکروتیوب
 • میله و پایه بورت
 • میلی آمپرمتر
 • نوک سمپلر آبی
 • نوک سمپلر زرد
 • نوک سمپلر سفید
 • هاون سرامیکی و بلوری در کلیه سایزها
 • همزن شیشه ای
 • هيدرومتر
 • هیدرومتر
 • واشر ارلن خلا
 • ولت متر DC 0-3 V-15 V
 • ویسکوزیمتر
 • یورین باتل استریل
 
نوشته شده توسط Super User دسته: خدمات ما
نمایش از 24 بهمن 1390 بازدید: 6863
پرینت

محیط های کشت میکروبی و سلولی

 
نوشته شده توسط Super User دسته: خدمات ما
نمایش از 24 بهمن 1390 بازدید: 6905
پرینت
 • ارلن
 • ارلن خلاء
 • ارلن دهانه تنگ
 • ارلن دهانه گشاد
 • ارلن روداژدار
 • ارلن روداژدار
 •  ارلن بی او دی
 • ارلن مایر خلاء
 • استوانه مدرج
 • استوانه مدرج رداژ دار
 • الکل سنج
 • بالن تقطیر با لوله جانبی
 • بالن چهار دهانه
 • بالن دو دهانه
 • بالن ژوژه
 • بالن سه دهانه
 • بالن کجلدار روداز دار
 • بالن لوشاتلیه
 • بالن های روداژدار ته صاف و ته گرد
 • بالن های ساده
 • بشر
 • بشر بلند
 • بطری در پیچ دار قابل اتوکلاو رنگی و سفید
 •  بورت های اتوماتیک
 • پتری دیش های شیشه ای
 • پی پت ژوژه
 • پیپت ساده و روداژدار
 • پیپت سالی
 • پیپت سدیمان ماکرو و میکرو
 • پیپت سرنگی
 • پیپتور(دیسپنسر) با مخزن
 • پیکنومتر ساده و ترمومتردار
 • تانک TLC
 • چراغ الکلی شیشه ای
 • خرطوم خلا شیشه ای
 • درپوش شیشه ای
 • دستگاه دین استارک
 • دستگاه کلونجر
 • دسیکاتور ساده و شیردار
 • دکانتور مخزنی و استوانه ای
 • زانویی خلا
 • ست تقطیر
 • ست کامل سوکسله
 • ست ماکروکجلدار
 • سل(کووت) اسپکتروفوتومتر شیشه ای
 • سه راهی تقطیر
 • شیشه ساعت
 • شیشه های پودری ساده و رنگی
 • شیشه های مایعی ساده و رنگی
 • ظرف تبخیر
 • قطره چکان سر پوآردار سفید و رنگی
 • قطره چکان سرخروسی
 • قطره گیر چپقی
 • قطره گیر خلا
 • قیف بوخنر شیشه ای صافی دار
 • قیف دکانتور گلابی و استوانه ای
 • قیف شیشه ای ساده و شیاردار
 • کریستالیزور
 •  لام دو حفره ای رده
 • لام دو وجه یک سر مات رده
 • لام ساده
 •  لام یک حفره ای رده
 • لام یک سر رنگی رده
 • لامل ساده و گرد
 • لوله آزمایش
 • لوله دورهام
 • لوله های درپیچ دار قابل اتوکلاو
 • مبرد حباب دار
 • مبرد ساده
 • مبرد مارپیچ
 • مبرد ویگرو
 • ویسکوزیمتر شیشه ای دو شاخه
 • همزن شیشه ای
 

 

شما اینجا هستید:   خانه محصولاتمحيط كشتخدمات ما