• فروش مواد شیمیایی MERCK, Sigma, Fluka, BDH, Acros, Sumchun, ChemLab, Panreac, Scharla و ایرانی
 • فروش و خدمات پس از فروش کلیه دستگاههای آزمایشگاهی خارجی و ایرانی
 • تهیه و توزیع انواع محیط کشت میکروبی و سلولی MERCK ، Himedia ، Gibco ، و ایرانی
 • پخش انواع کیت های تشخیص طبی و اعتیاد
 • توزیع شیشه آلات و ظروف آزمایشگاهی از کمپانی های معتبر دنیا
 • فروش لوازم آزمایشگاهی و وسایل یک بار مصرف آزمایشگاهی
 • تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاهی
 • توزیع آب مقطر

            سمنان - ميدان معلم - مجتمع تجاري اسكان - واحد 19 - تلفن 33349920 - فكس 33329920

تجهيزات آزمايشگاهي پزشكي سمنان آزما - مواد آزمايشگاهي

پرینت
 توزيع مواد شيميايي آزمايشگاهي از شركت هاي مختلف همانند مرك، سيگما، آلفا ايسر، بي دي اج، پانرا، فلوكا، كيولب، كره اي، هندي، چيني و ايراني در حجم هاي مختلف جهت امور تحقيقاتي، آموزشي، صنعتي، صنايع غذايي، بيمارسناني و دامپزشكي.
 
 • آب اکسيژنه
 • آدرنالين
 • آرابينوز 
 • آسپارژين
 • آگارز
 • آلبومين 
 • آلفا نفتيل
 • آلفانفتول 
 • آمونياک
 • آمونيوم دي هيدروژن فسفات
 • آمونيوم هپتا موليبدات
 • آميلاژ 
 • آمينو تيازول 
 • آمينو فنل
 • آنيلين 
 • ائوزين
 • اتانول
 • اتانول آمين 
 • اتيل استات
 • اتيل متيل کتون
 • اتيلن دي آمين
 • اتيلن گليکول  
 • ارتوتولوئدين
 • استئاريل الکل
 • استات آمونيوم
 • استات باريم
 • استات جيوه
 • استات روي 
 • استات سديم
 • استات سرب
 • استات کلسيم
 • استات مرکوري
 • استات مس
 • استات نيکل
 • استارچ
 • استن 
 • استونيتريل
 • استيلن استن  
 • استيلن کلريد  
 • اسيد اسپارتيک
 • اسيد استئاريک
 • اسيد استيک
 • اسيد اسکوربيک
 • اسيد اگزاليک
 • اسيد اولئيک
 • اسيد بنزوئيک
 • اسيد بوريک
 • اسيد پر کلريک
 • اسيد پروپيونيک
 • اسيد پيکريک
 • اسيد تانيک
 • اسيد تايوگليکوليک
 • اسيد تري کلرواستيک
 • اسيد سالسيليک
 • اسيد سولفانيليک
 • اسيد سولفوريک
 • اسيد فتاليک
 • اسيد فرميک
 • اسيد فسفريک
 • اسيد کلريدريک
 • اسيد لاکتيک
 • اسيد موليبديک
 • اسيد نيتريک
 • اسيد هيدروفلوريدريک
 • اسيد هيدروکلريدريک
 • اکسيد آلومينيوم  
 • اکسيد آنتيموان  
 • اکسيد آهن
 • اکسيد روي
 • اکسيد کبالت 
 • اکسيد کلسيم
 • اکسيد مس
 • اکسيد منيزيم سبک
 • اکسيد نقره  
 • اگزالات پتاسيم
 • اگزالات سديم
 • ال آرژنين
 • ان هپتان 
 • ان هگزان  
 • اورنج جي آگار
 • اوره 
 • اوره آز
 • ايزو فتاليک اسيد
 • ايزوآميل استات 
 • ايزوآميل الکل 
 • ايزواکتان
 • ايزوبوتانل 
 • باريم   
 • بافر پ هاش 4
 • بافر پ هاش 7
 • بافر پ هاش9
 • برمواتان   
 • برموفنل بلو  
 • برموکروزول گرين
 • برميد آمونيوم
 • برومات سديم
 • بنزالدئيد  
 • بنزن
 • بنزيل الکل
 • بنزين بنزيل
 • بوتانل
 • بوتيل استات 
 • بي کربنات سديم
 • بيسموت III نيترات  
 • بيکربنات سديم
 • پارافرم آلدئيد
 • پارافين
 • پپتون                          
 • پپسين
 • پتاسيم دي کرومات
 • پتاسيم دي هيدروژن فسفات
 • پتاسيم فرو سيانيد
 • پتاسيم کلرايد 3 مولار
 • پتاسيم متاپريدات پريودات
 • پتاسيم هگزا س